Aktualności


Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 7 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2020-05-07

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu pracuje stacjonarnie bez zmian, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, jednakże nadal z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów.

Sprawy można załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP lub poprzez e-mail. Natomiast w sprawach wymagających wizyty w tut. Centrum, niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie się z pracownikiem merytorycznym.
Interesanci mogą przebywać w pomieszczeniach tut. PCPR :
- po uprzednim umówieniu terminu i godziny z określonym pracownikiem.

Należy zachować obowiązek:
- zasłaniania ust i nosa,
- używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk.

Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa przez osoby:
- do 4. roku życia;
- które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względu na stan zdrowia,
- z całościowym zaburzeniem rozwoju,
- niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
- niesamodzielne.

Obsługa - pojedynczo, z wyłączeniem sytuacji niezbędnej opieki nad małoletnim lub osobą zależną/niepełnosprawną.


Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r.

2020-05-06

W dniu 30-04-2020r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30-04-2020r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia, tj. ograniczenie w przemieszczaniu się, realizacji usług rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań – w roku 2020 nie wydziela się środków na dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz na zadanie pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka.
Tym samym, Powiat Rawicki przeznacza większe środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji w warunkach domowych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  2020-04-21

  Zgodnie z §13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i pieczy zastępczej określone przepisami prawa i przekazane do realizacji przez tut. PCPR. Dalszemu wyłączeniu podlega obsługa bezpośrednia interesantów tut. PCPR.
  Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

  Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
  Telefony kontaktowe:
  tel. stacjonarny: 65 546 4333
  tel. komórkowy: 607 395 721
  Adresy e-mail:
  - w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
  - piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

  Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
  Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00.

  Ewa Szczepaniak
  (-) Kierownik PCPR w Rawiczu


  Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem.

  2020-04-08

  PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
  Adresatami pomocy:
  - osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  - dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
  Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
  1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6) pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7) pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

  czytaj całość publikacji "Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem. "

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - ograniczenia w wykonywaniu zadań przez jednostkę.

  2020-03-15

  O G Ł O S Z E N I E
  Szanowni Państwo,
  w dniu 13 marca 2020r. zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433).
  Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
  1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

  W związku z powyższym wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów tut. PCPR.
  Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

  Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
  Telefony kontaktowe:
  tel. stacjonarny: 65 546 4333
  tel. komórkowy: 607 395 721
  Adresy e-mail:
  - w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
  - piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
  - kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

  Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.

  Ewa Szczepaniak
  Kierownik PCPR

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O MOŻLIWYCH UTRUDNIENIACH W OBSŁUDZE INTERESANTÓW PCPR w Rawiczu.

  2020-03-12

  Szanowni Państwo,
  w związku z zagrożeniem zakażenia KORONAWIRUSEM, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (PCPR), mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia tut. PCPR, jak i zatrudnionych pracowników, zwraca się z prośbą o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
  Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach pilnych. Informujemy o możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną - składania dokumentów poprzez platformę ePUAP, SOW www.sow.pfron.org.pl oraz kierowania pytań na adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprrawicz.pl Do dyspozycji pozostaje również kontakt telefoniczny nr 65 5464333.
  Informujemy również o czasowym zawieszeniu organizacji spotkań rodziców i dzieci w siedzibie tut. PCPR oraz możliwych utrudnieniach w obsłudze interesantów z uwagi na ewentualną absencję pracowników spowodowaną koniecznością opieki nad dziećmi, w związku z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych.
  Prosimy o wyrozumiałość. Przepraszamy za możliwe utrudnienia.
  Ewa Szczepaniak
  Kierownik PCPR w Rawiczu.


  Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku.

  2020-03-02

  Informujemy, że z dniem 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku w:
  - Modułe I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
  - Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  Patrz: pfron_programy_projekty
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji