Aktualności


Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem.

2020-04-08

PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Adresatami pomocy:
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6) pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7) pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

czytaj całość publikacji "Wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z walką z koronawirusem. "

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - ograniczenia w wykonywaniu zadań przez jednostkę.

2020-03-15

O G Ł O S Z E N I E
Szanowni Państwo,
w dniu 13 marca 2020r. zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433).
Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów tut. PCPR.
Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
Telefony kontaktowe:
tel. stacjonarny: 65 546 4333
tel. komórkowy: 607 395 721
Adresy e-mail:
- w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
- piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.

Ewa Szczepaniak
Kierownik PCPR

Dołączone pliki:


INFORMACJA O MOŻLIWYCH UTRUDNIENIACH W OBSŁUDZE INTERESANTÓW PCPR w Rawiczu.

2020-03-12

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem zakażenia KORONAWIRUSEM, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (PCPR), mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia tut. PCPR, jak i zatrudnionych pracowników, zwraca się z prośbą o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych do niezbędnego minimum, tylko w sytuacjach pilnych. Informujemy o możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną - składania dokumentów poprzez platformę ePUAP, SOW www.sow.pfron.org.pl oraz kierowania pytań na adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprrawicz.pl Do dyspozycji pozostaje również kontakt telefoniczny nr 65 5464333.
Informujemy również o czasowym zawieszeniu organizacji spotkań rodziców i dzieci w siedzibie tut. PCPR oraz możliwych utrudnieniach w obsłudze interesantów z uwagi na ewentualną absencję pracowników spowodowaną koniecznością opieki nad dziećmi, w związku z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych.
Prosimy o wyrozumiałość. Przepraszamy za możliwe utrudnienia.
Ewa Szczepaniak
Kierownik PCPR w Rawiczu.


Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku.

2020-03-02

Informujemy, że z dniem 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku w:
- Modułe I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
- Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Patrz: pfron_programy_projekty


Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW !

2020-01-13

Szanowni Państwo,
informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.

czytaj całość publikacji "Złóż swój wniosek za pośrednictwem systemu SOW !"

Dołączone pliki:


2020 r. - LIKWIDACJA BARIER ARCHTEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH, SPRZĘT REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2020-01-02

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz sprzęt rehabilitacyjny należy złożyć jak w latach ubiegłych w sposób tradycyjny (np. osobiście, za pośrednictwem operatorów pocztowych, epuap).
Druki do pobrania na rok 2020 www.pcprrawicz.pl/druki

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  2020 r. - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  2020-01-02

  Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW. Nabór na wyżej wymienioną formę wsparcia został otwarty i aktywowany przez Wydział SOW 01.01.2020, tym samym Wnioskodawcy mogli bez wychodzenia z domu złożyć elektroniczny wniosek, również w dzień wolny od pracy. W tym celu należy zalogować się na stronie www.sow.pfron.org.pl
  Tym samym PFRON umożliwia wszystkim samorządom przyjmowanie wniosków on-line, za pośrednictwem Systemu SOW.
  Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą:
  - wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do właściwego PCPR. Co ważne, wniosek uzupełniony w Systemie SOW przez Wnioskodawcę, może być na prośbę Wnioskodawcy zaakceptowany (autoryzowany) przez Realizatora i procedowany elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych,
  lub
  - pobrać wnioski ze strony www.pcprrawicz.pl/druki i dostarczyć do właściwego PCPR w sposób tradycyjny.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   2020 r. - TURNUS REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   2020-01-01

   Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych drogą elektroniczną, w Systemie SOW. Nabór na wyżej wymienioną formę wsparcia zostanie otwarty i aktywowany przez Wydział SOW tak, aby od 1.01.2020 Wnioskodawcy mogli bez wychodzenia z domu złożyć elektroniczny wniosek, również w dzień wolny od pracy. W tym celu należy zalogować się na stronie www.sow.pfron.org.pl
   Tym samym PFRON umożliwia wszystkim samorządom przyjmowanie wniosków on-line, za pośrednictwem Systemu SOW.
   Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą:
   - wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do właściwego PCPR. Co ważne, wniosek uzupełniony w Systemie SOW przez Wnioskodawcę, może być na prośbę Wnioskodawcy zaakceptowany (autoryzowany) przez Realizatora i procedowany elektronicznie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych,
   lub
   - pobrać wnioski ze strony www.pcprrawicz.pl/druki i dostarczyć do właściwego PCPR w sposób tradycyjny.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Uwaga! po nowe wnioski na turnus rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze (dofinansowanie PFRON) od 02-01-2020r.

    2019-12-14

    Zgodnie z komunikatem PFRON z dnia 13-12-2019r. do końca bieżącego roku w Systemie SOW zostaną wdrożone zmiany dotyczące wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które można składać za pomocą tego systemu od dnia 01-01-2020r.
    Osoby, które nie będą miały możliwości złożenia w/w wniosków drogą elektroniczną - mogą pobrać te wnioski w formie papierowej od dnia 02-01-2020r.w siedzibie tut. PCPR lub na stronie www.pcprrawicz.pl/druki.
    Powyższe wynika z konieczności stosowania jednolitych formularzy wniosków ze względu na wprowadzenie ich wszystkich do systemu SOW.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.

     2019-12-08

     Zgodnie z komunikatem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, że przyjął on „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

     Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 roku.

     Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 roku.
     Więcej informacji: www.pfron.org.pl

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Uwaga - Wigilia, 24 grudnia 2019 - PCPR będzie nieczynne.

      2019-12-08

      Informujemy, że dnia 24 grudnia br. (WIGILIA) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.


      Kontynuacja działania w 2020 roku - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON)

      2019-12-08

      Zgodnie z zachowaniem zasady trwałości projektu ( projekt pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" ) w roku 2020 kontynuowane będzie działanie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
      Zasady i wniosek - patrz: wrpo_AOON


      Spotkanie z Mikołajem !

      2019-12-01

      W dniu 29 listopada br. zorganizowaliśmy wzorem lat ubiegłych - spotkanie z Mikołajem ! Jego szczególnymi gośćmi były dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, ich rodzice, opiekunowie i przyjaciele ! Spotkanie Mikołaja i innych bajkowych postaci sprawiło wszystkim wiele radości.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


       Świątecznych kartek czar...

       2019-12-01

       W odpowiedzi na zaproszenie do wykonania "Bożonarodzeniowych kartek świątecznych" zostało złożonych 40 prac - kartek wykonanych przez dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i ich przyjaciół. Te piękne prace wraz z życzeniami świątecznymi zostaną przekazane osobom i instytucjom współpracującym w obszarze pieczy zastępczej. Wszystkim dziękujemy i już teraz życzymy "Wesołych Świąt" !
       Kartki zostały zaprezentowane podczas spotkania gwiazdkowego w dniu 29 listopada br., a wszyscy ich wykonawcy otrzymali drobne upominki.
       Foto: PCPR w Rawiczu.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Powiatowy Dzień Integracji 2019

        2019-11-19

        W dniu 15 listopada br. odbyła się IX edycja Powiatowego Dnia Integracji (PDI). W tym roku spotkaliśmy się w gościnnych progach Gminy Jutrosin, a organizatorem wiodącym było Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie. Tematem przewodnim tegorocznego PDI była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

        czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2019"

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana         Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

         przejdź do góry...

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji